Få hverdagen til at fungere – så følger trivslen efter

Af Birgitte Ramsø Thomsen

Bragt i Etsundtarbejdsliv.dk, 2014

Daginstitutionen Guldsmeden i København løftede trivslen og sænkede sygefraværet ved at sætte fokus på den pædagogiske kerneopgave.

– Det hjælper ikke så meget at holde overordnede refleksionsmøder hver tirsdag, hvis hverdagen på stuen sejler.

Det var Bente Lefholms foreløbige konklusion, da hun tiltrådte som leder på institutionen Guldsmeden på Nørrebro i februar 2012.

Hun startede samtidig i et hus, som havde fået ét af de tilbud, som ikke kunne afslås. Guldsmeden var udtaget til Pionerprojektet af Københavns Kommune, som en af 64 institutioner, som havde for højt sygefravær og lav trivsel. “Det var et forvirrende og stressende hus at komme i. Folk havde ikke ro, når de var på arbejde. Der var ingen rammer og ingen struktur på stuen,” husker pædagog Lisbeth Nordin. Hun startede som pædagog i Guldsmeden for to år siden og har deltaget hele vejen som både medarbejder og nuværende tillidsrepræsentant i projektgruppen.  

Ingen fælles faglighed

Guldsmedens involvering i pionerprojektet startede allerede i efteråret 2011 med diverse medarbejderundersøgelser. Med en ny leder ved roret blev der sat turbo på processen.

Et af problemerne var det, som Bente Lefholm beskriver som en svag faglighed. ”Når nye forældre spurgte til dagsrytmen på stuen, var det svært for pædagogen at give et klart indtryk af dagsrytmen, pædagogikken og hvad man lægger vægt på. Medarbejdergruppen havde ikke en fælles funderet faglighed. Der var mange dygtige folk, der ville en masse. Men det er svært, når det fælles pædagogiske grundlag ikke er tydeligt, og der ikke er et fælles funderet ejerskab.”

Triosamarbejdet som omdrejningspunkt

Arbejdet hen imod nedbringelse af fravær, højere trivsel og kvalitet i det pædagogiske arbejde tog afsæt i medarbejdersamtaler, ledelsesvurderinger og visioner samt drøftelser på personalemøder. På denne baggrund afholdt trioen (samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant)  en temadag, hvor de gennemgik alt, hvad de syntes, huset indeholdt af udfordringer.

Det blev samlet i fire store temaer: Værdier – Pædagogik – Organisation, kommunikation og samarbejde – Praktik/Rutiner. Hvert punkt havde rigtig mange underpunkter. Det var overvældende. ”Det blev tydeligt, at alt det kan vi ikke løfte på én gang. Derfor måtte vi have en plan”, fortæller Bente Lefholm.

Triosamarbejdet blev derfor omdrejningspunktet for at lave en ramme for hvilke problematikker, institutionen ville arbejde med hvorfor, hvornår og hvordan. ”Trioen er en central og stærk kraft i en lille organisation. Vi tre har forskellige blik og samtidig det samlede blik på opgaven.

Man kan ikke nå at inddrage alt og alle i det hele. Det er derfor vigtigt, at personalet har tillid til, at arbejdet ligger godt i trioen. Vi skal være tydelige på, hvad det er vi gør, hvorfor og hvordan vi gør det, og derfor har vi en kontinuerlig dialog med personalemødet – der folder vi ikke alt ud, men de ved, hvad der arbejdes med,” forklarer Bente Lefholm.

Noget må vente

Trioen vidste også, at de skulle være skarpe på at få trukket ressourcer hen, hvor prioriteterne var. Omvendt betød det også, at nogle aktiviteter blev parkeret til et senere tidspunkt.

Som et eksempel fremhæver Bente Lefholm, at huset havde refleksionsmøder hver tirsdag morgen, hvor halvdelen af personalegruppen på skift deltog. ”Kritisk refleksion over egen og fælles praksis er centralt og vigtigt. Men det fungerede på en for tilfældig måde. Der manglede en metodisk og styringsmæssig tilgang til det, og det optog samlet 8-10 medarbejdertimer om ugen.”

Men trioen gjorde meget ud af at understrege over for medarbejderne, at det ikke betød, at refleksion ikke var vigtig. Men det skulle være på en ny måde. ”Vi ville højne fagligheden og styrke den pædagogiske kvalitet generelt i institutionen, men det var tydeligt, at vi måtte have kernen i hverdagens pædagogiske praksis på plads, før vi kunne kvalificere noget som helst andet,” forklarer Bente Lefholm.

”Når fagligheden fremstår svagt i forhold til det helt essentielle for børn og forældre i hverdagen, så vurderede vi, at vi skulle helt ind til benet. Teamet omkring den enkelte stue skulle opbygge og have styr på deres hverdag, før de kunne kigge ud og krydse på tværs i hele huset.” Zonestrukturen, hvor medarbejderne noget af tiden arbejder udenfor deres stue, blev derfor også lagt på hylden.

Hverdagen på stuen er vigtigst

I stedet begyndte man på det helt nære plan – med kerneopgaven: At skabe en god, tryg hverdagsrutine med nærvær mellem stuens børn og personalet. Hvordan møder man børn og forældre om morgenen. Hvordan er hverdagsrytme og ugeplan knyttet sammen.

Et andet eksempel på en lille, men vigtig ændring, var brugen af lokalerne. Før skulle der ryddes af, fejes gulv og tørres op efter frokost, inden det samme lokale blev omdannet til soverum. Det var stressende for både børn og voksne. Nu er der lavet et separat soverum, pædagogerne kan fokusere på det pædagogiske i processen og den praktiske oprydning tages, når børnene er puslet og puttet.

For Bente Lefholm er det også et eksempel på, at en forbedring af kerneopgaven – mere ro omkring både spise- og sovesituation – giver bedre trivsel. For både børn og medarbejdere.

Succes trods modstand

Guldsmedens samlede resultater efter at have arbejdet med at flytte fokus i to år er flotte. Tallene viser, at fraværet er gået nedad, både kontinuerligt og markant. Og trivslen er gået opad. Guldsmeden har i dag en høj social kapital.

Men det har ikke været helt nemt. “Det har været en turbulent tid. Vi valgte, at vi skulle helt ned og have fat i fundamentet – både på det pædagogiske, det værdimæssige og det organisatoriske felt,” siger Bente Lefholm.

Derfor er der også kigget på ting som mødeskemaer og ferieplanlægning med nye øjne. Og nogle ”goder” er blevet strøget til fordel for kerneopgaven.

Lisbeth Nordin kan også huske sure miner og modstand, da omvæltningen begyndte. ”Det kræver, at man er åben og imødekommende over for de forslag, som kommer på bordet. Man skal turde at undre sig. Og det kan være besværligt, når der i en periode kom mange nye personaler med nye ideer, ligesom vi var ved at få noget på plads. Men input blevet taget imod med vildt åbne arme, og det har været en proces, hvor vi er nået ret langt,” fortæller Lisbeth Nordin.

Bente Lefholm vidste, at det var vigtigt at komme godt fra start. ”Tingene skal lykkes, når man kommer fra en så sårbar periode. Der skal være tydelige og hurtige resultater. Vi er kommet styrkede igennem, for det gav rigtig meget mening på centrale områder. I dag er personalet glade for udviklingen og stolte over resultaterne. De kan i dag præstere en væsentlig højere kvalitet i det pædagogiske arbejde. Det er det, der tæller og som skaber god trivsel for det pædagogiske personale.”

Guldsmeden er p.t. i gang med at finde ud af, hvordan de vil genindføre refleksion i ny og struktureret form.

 Verdens største arbejdsmiljøprojekt i børneinstitutionerPionerprojektet er et treårigt arbejdsmiljøprojekt, der skal forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet på en række københavnske daginstitutioner med et højt sygefravær.64 daginstitutioner er pionerenheder, der skal arbejde aktivt med indsatsplaner. 16 daginstitutioner med lavt sygefravær og høj trivsel deltager i projektet som inspirationsenheder.Projektet er forskningsbaseret og verdens største arbejdsmiljøprojekt af sin art.

Læs mere om Pionerprojektet her.

Artikel i Ipraksis: Praksispersonale og læger lærer sammen – og af hinanden

Artikel i fagmagasinet Ipraksis for personale i almen praksis, udgivet november 2020.

Hvordan kan man skabe gode patientrelationer og struktur i konsultationer, samtidig med at man passer på sig selv. Praksispersonale og læger lærer af hinanden på et kursus om at sætte patienter med diabetes i centrum.

Af:  Birgitte Ramsø Thomsen, freelance-kommunikationskonsulent og journalist, og Stense Vestergaard, projektleder og ph.d.-studerende, Steno Diabetes Center Copenhagen.

Det var hårdt. Men det var også sjovt og lærerigt. Som kursister på kurset ”Patientcentreret tilgang” i januar 2020 kom konsultationssygeplejerskerne Janne Nortvig og Mette Christensen, med henholdsvis 21 og 5 års erfaring fra Allégade Lægerne i Odense, på en krævende opgave.

”Jeg har aldrig været på et kursus tidligere, hvor man var så aktiv selv. Vi var jo hele tiden i gang med noget. Det gjorde også, at det slet ikke var kedeligt,” siger Janne Nortvig.

Undervejs i  løbet af de to kursusdage arbejder deltagerne med, hvordan de reagerer i forskellige situationer med patientkontakt, hjulpet på vej af skuespillere og patientundervisere…

Læs hele artiklen:

Artiklen “Praksispersonale og læger lærer sammen – og af hinanden” i iPraksis, november 2020 (som pdf)

Find magasinet online hos Ipraksis (kræver login)

Hvor: Kurserne udbydes også af PLO Efteruddannelse til foråret 2021.

For Biopeople: Patienters rolle i medicinsk forskning

Hvad har patienter at gøre i medicinsk forskning? Deltager i forsøg eller medudvikler af forskningsprojekter? Patientens rolle er i udvikling. Se video fra debatten på Folkemødet 2018.

Uden patienter, ingen forskning i udvikling af nye lægemidler. Derfor er der masser af love og regulativer, der beskytter patienten som deltagere i forsøg, som objekter for forskningen.

Men nye vinde blæser: Patienter får i stigende grad en ny rolle som medskaber og medudvikler af ny medicin. De bliver inviteret til beslutninger, om hvad der skal forskes i, og hvordan forsøg skal tilrettelægges for at passe med forsøgsdeltagernes behov og dagligdag.

Men hvad kræver den nye rolle – af patienterne? Af forskerne? Af lægerne? Af medicinalvirksomhederne? Af patientforeninger? Hvor ligger gevinsterne og barriererne? Og hvor går grænsen for, hvad patienter meningsfuldt kan inddrages i?

Biopeople var medarrangør af debatten om etik og praktik, patientinddragelse, og om forskellige aktørers roller og tanker.

Moderator

Charlotte Bredahl Jacobsen, konsulent, Brandbase

Paneldeltagere

 • Dorthe Brogård Kristensen, lektor, Syddansk Universitet
 • Lars Østergaard, ledende overlæge, Aarhus Universitetshospital
 • Birthe Lemley, patient, foreningen Kræft i underlivet
 • Kristian Johnsen, faglig direktør, Diabetesforeningen
 • Ane Hendriksen, direktør, Velux-fonden

Arrangør:

Biopeople – Innovationsnetværk for bio- og life science, NEXT – National Experimental Therapy Partnership, Diabetesforeningen, Innovationsnetværket Brandbase, Foreningen EUPATI Danmark

Tid

Fredag, den 15. juni 2018, 13:30-14:30

Sted

Folkemødet, Allinge, Bornholm, Stadeplads: A21, Innovationsnetværkenes telt: Grib Mulighederne.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/rL7CXFpdQKw” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Fostering Entrepreneurial Mindsets

To artikler i publikationen Fostering Entrepreneurial Mindsets med udgangspunkt i DTU Skylab, et innovationshub for iværksættertalenter, udgivet december 2016.

Artikel 1: A Building for Innovation

Om DTU Skylab som bygning for innovation, med en række engagerede studerende, medarbejderes og lederes erfaringer med hvordan bygningens arkitektur og rammer faciliterer talentudvikling og motivation.

Artikel 2: Talent: Academic Skills + Extra Competences

En tur længere op i helikopteren, bl.a. med interviews med to kloge damer, Pernille Berg (forskningschef i Fonden for Entreprenørskab) og Line Gry Knudsen  (Education Lead i Climate-KIC) om hvad talentudvikling og entreprenørskab vil sige i en universitetssammenhæng.

Find begge artikler (på engelsk) samlet her: Fostering Entrepreneurial Mindsets publikation

Download Fostering Entrepreneurial Mindsets publikationen på DTU Skylab’s website.

Mere fokus på patienten giver bedre trivsel hos personalet

Bragt hos Etsundtarbejdsliv.dk, i 2013

Ny måde at fordele arbejdsopgaver på hospitaler giver både bedre pleje til patienten og mere tryghed og faglig dialog hos medarbejderne. Nyt kursus skal klæde sundhedspersonalet på til at fordele plejeopgaver bedre mellem faggrupper.

”Pas nu på. At møder og strukturer – alt muligt andet end patienterne – ikke kommer til at fylde mere end patienterne”.

Den løftede pegefinger er baggrunden for projektet ”Faglig begrundet arbejdsdeling”, som efter flere projektforløb har ændret arbejdsgangen på en stribe hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden. Nu skal endnu flere med på vognen ved hjælp af en ny ambassadøruddannelse.

Det fortæller Mie Rasmussen, som er uddannelseskonsulent i Region Hovedstadens sektion for efteruddannelse og kompetenceudvikling.  Hun har sammen med den anden projektleder Annette Kolding Rørvik udviklet uddannelsen og været mentor for nogle af de afdelinger, som har rystet posen med fordelingen af opgaver.

”En arbejdsplads i sundhedsvæsenet er en arbejdsplads, hvor der er et krydspres mellem patientpleje og krav om dokumentation og administration. Der er masser af ikke-patientnære ting, som personalet skal honorere: uddannelsesmøder og -evalueringer, indførelse af systemer til administration og patientsikring, udskrivningsmøder for patienter. Alle de ting blander sig i patientplejen. For der skal være tid til det hele,” fortæller hun.

Sig den faglige viden højt

Et af problemerne på afdelingerne kan blive, at i travlheden bliver den tavse viden og de faglige begrundelser for opgavevurdering og arbejdsdeling ikke delt.

”Faguddannede kan tænke: ”De andre ved det samme som jeg”. Fx at man ved en hjertepatient skal tjekke bestemte blodprøver. Men hvis man ikke får det sagt højt, og de andre har glemt det eller aldrig har fået det at vide, så bliver det ikke gjort. Den faglige viden skal siges højt hver dag.”

Kernen i metoden er at vurdere patienterne efter den såkaldte synergimodel. Hver patient scores på fem parametre, som siger noget om kompleksitet og plejetyngde. Plejepersonalet – fx både sygeplejersker og SOSU-assistenternes kompetencer scores også. Og patienterne fordeles så alt efter hvor meget erfaring og uddannelse, der kræves.

De fleste steder finder øvelsen sted på en tavle, hvor der angives tal og prikker fra 1-3. Det er tavlemødet, som udløser de faglige snakke.

Det handler om at få fordelt de rigtige kompetencer til de rigtige patienter. Eller kort sagt – få de erfarne sygeplejerskerne ud, hvor der er mest behov for dem: på stuerne hos de akut syge og komplekse patienter. Det sikrer, at mindre erfarne og kortuddannede ikke står med opgaver, de ikke føler de kan magte. Og ikke bør stå alene med.

Erfaringen er, at den øvelse er godt for patientpleje og -sikkerhed. De dårlige patienter er blevet mere synlige, og der sikres det bedste match mellem kompetencer og plejebehov.

Positiv bivirkning for arbejdsmiljøet

Men metoden giver også en sidegevinst for arbejdsmiljøet. Den sociale støtte er pludselig langt mere nærværende, fordi metoden giver et øget fokus på det faglige. Samarbejdet er blevet bedre og man taler mere sammen.

Uddannelseskonsulent Anette Nielson fra Region H har gode erfaringer med at indføre Faglig begrundet arbejdsdeling på en medicinsk afdeling på Herlev Hospital for et par år siden.

”Det skaber tryghed. Pludselig blev det legalt at spørge, snakke om det og sige fra. I personalegruppen kom der en forståelse af, hvorfor det var svært at passe en bestemt patient. Hvorfor det kunne være svært at være nyuddannet sygeplejerske med ansvaret for komplekse peteinter. Man kunne tale om hvilke kompetencer, man forventede af forskellige faggrupper. Havde man ondt i maven over noget, kunne det være, man skulle have en garvet kollega at læne sig lidt op ad.”

Arbejdspladsen skal være parat

Begge er enige om, at meget travle afdelinger kan have den største udfordring med at gennemføre kulturændringen.

Så det er vigtigt, at afdeling er parat til at reflektere fagligt. Den skal ikke være i kaos og måske overvældet af andre strukturændringer og indførelsen af nye systemer. Af samme grund har uddannelseskonsulenterne altid med feltobservationer screenet om afdelingens kultur reelt er klar.

For at opnå succes er det også vigtigt, at hele personalegruppen bakker op. ”Én ansat er ikke nok. Tanken er, at to eller tre fra hver arbejdsplads skal med på ambassadørkurset: en fra hver faggruppe og meget gerne også en leder. For man kan ikke alene skabe så store forandringer,” pointerer Mie Rasmussen.

Ledelsen skal også bakke op i det daglige. ”Det er vigtigt at lederne vil den faglighed. At de skaber rammer for, at personalet kan mødes om faglige ting. At de spørger til, hvorfor der er patienter, som ikke er scoret. Eller spørger ind til konkrete faglige argumenter for scoringen. For nogen skal køre tankegangen og metoderne videre. Det skal have sit eget liv,” siger Anette Nielson.

Faren kan også være at de faglige snakke bliver nedprioriteret, når man har rigtig travlt. ”Men det påvirker altså arbejdsmiljøet, at man får lov til at tage dem. Det er sjovt at stå til tavlemøder, og de giver et fundament for at begynde at snakke fagligt.”

Det mener sygeplejersker og SOSU-assistenter

 • ”Vi er i gang med at ændre en hel arbejdskultur”
 • ”Flere gode, faglige drøftelser”
 • ”Det giver større overblik og god tryghed”
 • ”Det opstår flere læringssituationer – især godt for nyansatte, elever og studerende”
 • ”Jeg ved, hvem jeg kan spørge om råd blandt mine kolleger”
 • ”Arbejdstiden bliver brugt mere effektivt”

 

 

Faglig begrundet arbejdsdeling

FOA og Dansk Sygeplejeråd har været igangsættende på de første projekter. Projekterne har indtil nu kørt på medicinske og kirurgiske afdelinger. Snart vil de også køre i fysioterapien i et geriatrisk afsnit og børne/unge-psykiatrien med støtte fra uddannelseskonsulenterne.

Personalepolitisk arbejdsgruppe i Region Hovedstaden har fra 2012 bevilget 1,1 mio. kr til at udbrede metoderne. Fremover er målet, at ambassadører efter kurset selv kan gennemføre projekterne i egne afdelinger over hele sundhedsvæsenet.

Projektet består pt. af to dele: Projektforløb på Bornholms Hospital og Amager Hospital, som har givet erfaringer og ambassadøruddannelsen.

Der er planlagt en evalueringsrapport og en videndelingskonference i foråret 2014.

Læs inspirationskataloget Faglig begrundet arbejdsdeling (2012)

 

 

Ambassadør for arbejdsdeling

Region Hovedstadens uddannelse til ambassadør foregår over 10 dage og fire moduler fra oktober 2013 til januar 2014. Den er for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, læger, jordemødre, portører og andre relevante faggrupper (fx pædagoger og socialrådgivere) i sundhedsvæsenet.

Fokus er på:

 • metoder til systematiske og faglige begrundelser i patientvurdering
 • dialog om patientens behov og kompleksitet og personalets kompetencer
 • metoder til at implementere og forandre

Interessen daler for energirenovering

Temaartikel i Bedre Hjem, oktober 2016

Interessen daler for energirenovering

Energirenovering falder længere og længere ned på to-do-listen hos boligejerne, viser undersøgelse fra Bolius. Lave energipriser betyder, at mange ikke kan se den storeøkonomiske gevinst ved det. Men det handler ikke kun om sparede kroner. Bedre indeklima kan være et langt bedre argument for at energirenovere din bolig.

Inkluderer også:

En ren mandesag

Energivejledning er ofte lig med mænd, der snakker med mænd om teknik og konstruktion. Men på den måde glemmer vi halvdelen af husejerne, viser nyt studie.

Læs hele temaartiklen (pdf): Interessen daler for energirenovering

Masser af talent blandt de 50+

Bragt i DJØF-bladet nr. 7 2012:

Ledelsen opfatter det, som om medarbejdere hopper i hængekøjen, når de nærmer sig 50 og får andre prioriteringer i livet. Men det er en mistolkning, siger erhvervspsykolog Stig Kjerulf.

En gammel, rynket mand slænger sig nøgen og ublufærdig på en klassisk psykologdivan i receptionen hos erhvervspsykologerne Kjerulf & Partneres domicil i Gentofte. Han er lavet af ler og kun cirka 60 centimeter lang. Men vi skal vænne os til at se seniorer i atypiske positioner – også som talenter, der målrettet bliver udvalgt og udviklet på arbejdspladsen.

Det fortæller den erfarne erhvervspsykolog Stig Kjerulf i mødelokalet, hvor nogle af Danmarks førende virksomheder bliver coachet. Det er også her, han i samarbejde med kollega Lone Schilling Andersen har skrevet den nye bog ’Fra potentiale til talent’.

Først en status: Mange medarbejdere – især mænd – møder muren, når de er omkring 40-46 år. Der indtræffer en slags eksistentielt chok, når de opdager, at deres arbejdsliv i højere grad ligger bag dem end foran dem, og det er pludselig blevet for sent at tage endnu en uddannelse eller lave et karriereskift.

Det går især op for os, at vi ikke er udødelige.

”Det eksistentielle chok betyder, at de fleste mennesker begynder at omprioritere. Før var tid noget ligegyldigt, for der var masser af den. Nu bliver tiden det allervigtigste. De stiller ikke op til hvad som helst – weekendarbejde og ekstraarbejde. Arbejdsladsen får ikke den prioritet, som den tidligere har fået. De har et andet syn på, hvad der giver livskvalitet.”

Men virksomhederne mistolker ofte det, der sker.

”Det hamskifte bliver oplevet fra ledelsen og andre, som om de er hoppet i hængekøjen. Man oplever, at de føler, de har toppet i deres karriere. Der er ikke så meget ’go’ i dem som i de unge. De unge er mere fremme i skoene og vil arbejde hårdt.”

Det kan så blive endnu værre med depressive symptomer, når de modne medarbejdere oplever, at det er de yngre på arbejdspladsen, som får lederens omsorg og interesse.

Andre – læger og medicinalindustri – tolker det, som om mennesker i den periode udvikler en depression eller er stressbare.

Men begge dele er en mistolkning, siger Stig Kjerulf, som kan henvise til ny neurologisk forskning, der viser, at hjernen er vital og fornyelig langt oppe i årene. Det er derfor en stor fejl at tro, at talent kun hører ungdommen til. Mange mennesker når først deres fulde potentiale, når de er midt i livet. Nogle mennesker når først at udfolde deres fulde talent som 60-årige, hvor andre er der som 35-årige. Og andre når aldrig til den komplekse grad af modenhed, det kræver at kunne kaldes et talent.

De ældre talenter skal lokkes frem

Det er bogstaveligt talt guld værd for arbejdspladserne at finde og videreudvikle de mest talentfulde medarbejdere. Og her kan erfaringerne fra et langt arbejdsliv vise sig at være et ekstra plus for seniortalenterne.

Virksomhederne skal derfor blive bedre til at talentudvikle de talenter, som findes inden for organisationen, både dem under og over 35. Men virksomhederne skal forstå, at det kræver en differentieret tilgang.

De skal purres ud af hængekøjen, ruskes og vækkes, beskriver bogen. De ældre talentpotentialer skal lokkes frem med godbidder som fx deltagelse i attraktive team eller væsentlige ændringer i arbejdsvilkår eller -indhold.

At udvikle sig – også i en sen alder – er hårdt arbejde og ikke for alle. Talentudvikling kræver vilje og motivation og en særlig evne til deliberate practice – at blive bedre gennem målrettet øvelse. Fra leder og organisation kræver det ordentlig respons og feedback på indsats.

Men det kniber det med i Danmark. Stig Kjerulf har endnu ikke set et ordentligt og rigtigt talentprogram, som virker.

En af de meget store fejl, man laver, er, at man i udvælgelsen tager de yngre. Ingen virksomheder arbejder endnu bevidst med at vælge lidt ældre talenter, siger Stig Kjerulf.

”Med den stigende pensionsalder vi får, kan det slet ikke nytte noget, at folk trapper ned, når de er 50. Derfor er man nødt til at arbejde med talentbegrebet.”


Administrerende direktør Charlotte Jepsen får talenter til at blomstre

Der rives ned, bankes puds og bygges nyt op i hele det fredede hus omkring Charlotte Jepsen, 49 år og administrerende direktør for FSR – danske revisorer. Helt i tråd med den organisationsændring, der er sket for de ærværdige revisorer, som har fået tørret støvet af, og fusioneret tre revisorforeninger til én i løbet af kort tid.

Det handler om en ny direktør, der har blik for at udvikle organisationer. Og det handler selvfølgelig også om talent. Talent handler ifølge Charlotte Jepsen selv også om flid, gåpåmod, ambitioner og robusthed. Og om tidligere i karrieren at have haft nogle gode chefer, som har blik for de kvalifikationer.

Charlotte Jepsen har særligt haft én chef, hun fremhæver som enestående og unik, Claus Hjort Frederiksen, som hun har fulgtes med, siden hun var midt i 30’erne. Først i lederstillinger i Venstres partiapparat og senere gennem seks år som spindoktor for beskæftigelsesministeren.

”Han var på én gang enormt dygtig til at sætte retning, og samtidig havde han blik for at bringe en i en position, så man kunne mestre det. På sin egen stille og rolige måde fik han løftet mig af sted uden de store armbevægelser og givet mig en sikkerhed undervejs. Det har jeg ladet mig inspirere af i min egen tilgang til ledelse og talentudvikling.”

Charlotte Jepsen har i løbet af karrieren gennemgået forskellige lederuddannelser i regi af bl.a. DI på IMD. I forbindelse med skiftet til stillingen som administrerende direktør tog hun et længere lederudviklingsforløb med fokus på det personlige lederskab. Navnlig det sidste forløb har været meget givende.

”Det har været rigtigt godt at komme ind i et forum af mennesker, som sidder med de samme problemstillinger som en selv. På det personlige plan får man også et åndeligt frirum, hvor man har tid og overskud til at træde et skridt tilbage og se tingene udefra. Det er også en måde at genoplade det mentale batteri på.”

Charlotte Jepsen bruger stadig de netværk, hun har opbygget, og eksterne konsulenter til at vende de udfordringer, hun møder i hverdagen.

”Som topchef har man ikke mange parløbere at sparre med. Derfor er det værdifuldt med et professionelt netværk og kompetente sparringspartnere. Og så har vi alle sammen en gang imellem på det personlige plan brug for et mentalt spark bagi. Det er altid lettere for en udefra at give sådan et,” siger hun med et smil.

Charlotte Jepsen har også selv haft succes med at spotte talenter, der var langt op i 40’erne, i sine organisationer og hjælpe dem med at blomstre.

”Det handler om at spotte medarbejdere, som har potentiale, give dem muligheder og den nødvendige støtte. Og en gang imellem handler det om at sætte dem ind i helt nye rammer. Det er fantastisk at se, at medarbejdere, som måske var kørt lidt fast i rutiner, pludselig kan blomstre, fordi de bliver grebet af det, de arbejder med. Det smitter også af på omgivelserne.”

Men uagtet dygtige og motiverende chefer og et godt netværk, så er man i sidste ende selv ansvarlig for at forvalte sit talent og sikre, at det folder sig ud, pointerer hun.

”Det kræver, at man er ambitiøs og sætter mål for sin organisation, og at man er flittig og arbejder hårdt. Så skal tingene nok komme til en.”

Læs hele artiklen på DJØF-bladets website:

Nordiske ledere er forskellige

Bragt på  Ledelseidag.dk, juni 2013

Ny forskning viser, at vi i Norden ikke er spor ens. Der er betydelige forskelle på nordiske ledere og deres ledelsesstil, fortæller Gillian Warner-Søderholm fra BI Handelshøyskolen i Oslo. Ledelse i Dag har talt med den engelsk-norske ledelsesforsker. Hun mener, at danske ledere kan lære af deres nordiske kolleger – og omvendt.

Af journalist Birgitte Ramsø Thomsen

”I gør tingene lidt anderledes i Norge”. Det konstaterer New York-mafioso Frank Tagliano gang på gang, da han pludselig lander med lav profil og i frivilligt eksil i den norske provinsby Lillehammer. I den populære tv-serie Lilyhammer fra 2012 følger vi den driftige iværksætters kostelige kultursammenstød, når skarpe jakkesæt og wiseguy-værdier med et brag clasher ind i uldne striktrøjer, integrationskurser, ikke-vold og blød ligestilling.

I ledelsesforsker Gillian Warner-Søderholms optik kunne det kaldes et sammenstød mellem en stærk assertiv kultur, som er typisk for USA, og en – typisk nordisk – social praksis med lav magtdistance og vægt på ligestilling.

Vi er ikke alle sammen vikinger

Men forskellene eksisterer ikke kun på tværs af Atlanten. Selv om vi udgør en relativt ens klynge set udefra, er ledelsesstilen i de nordiske lande nemlig så forskellig, at vi gør klogt i ikke at overse de små, men vigtige nuancer.

Hvad er ærligt og direkte – og hvornår er man arrogant? Hvornår er det passende at tage habitjakken eller stiletten på og stramme slipset? Og hvor meget skal forretningsrelationerne plejes og smalltalkes til?

Gillian Warner-Søderholm fra BI Handelshøyskolen i Oslo har igennem seks år forsket i de nordiske kulturforskelle inden for ledelse og har døbt sin doktorafhandling om emnet ”Vi er ikke alle sammen vikinger”.

Set udefra har de nordiske lande mange lighedstræk og deler historie, kultur og traditioner, men under overfladen er der alligevel mærkbare forskelle på, hvordan nordiske ledere kommunikerer, udøver ledelse, tager beslutninger og forholder sig til risici.

– Kulturelle værdier farver vores hverdagsliv. Derfor er det essentielt at forstå disse forskelle, for selv om de hver for sig kan være små, kan den samlede effekt have alvorlige konsekvenser, siger Gillian Warner-Søderholm, som både er ekspert på kulturforskelle på tværs af lande og på indenlandsforskelle mellem norske regioner.

I sine undersøgelser af, hvordan social og kulturel praksis varierer i Norden, har hun bevæbnet sig med både spørgeskemaer til store grupper og dybdeinterviews. Metoden er hentet fra det internationale ”Projekt GLOBE” – et enormt igangværende forskningsprojekt, som samler data fra mange forskellige lande og sammenligner dem på tværs af ni kulturelle dimensioner [1].

Gillian Warner-Søderholm har indsamlet besvarelser fra 710 norske mellemledere og sammenlignet dem med data fra GLOBE-projektet fra Danmark, Sverige og Finland. Desuden har hun interviewet 37 norske ledere i fokusgrupper og sammenlignet svarene med tidligere studier af svensk, dansk og finsk kultur.

– Især inden for Skandinavien har vi det med at overse de små forskelle mellem os, og dermed risikerer vi at miste værdi i vores organisationer. Hvis vi kender til de specifikke kulturelle karakteristika, kan teammedlemmer fra for eksempel forskellige nordiske regioner blive bedre til at anerkende og tage højde for forskellene. Så minimerer vi potentielle konflikter mellem mennesker, som kan lede til stress og unødvendige personlige belastninger – og dermed tab af produktivitet, argumenterer hun.

Nordiske lande har tydelige forskelle

Målt på de ni dimensioner – som udtrykkes i syv trin på et spektrum mellem to ekstreme modpoler – ligger de tre skandinaviske lande umiddelbart ret tæt på hinanden – sammenlignet med andre lande. Vi lægger stor vægt på ligestilling og ligeværd, er glade for en lav magtdistance – dvs. forventer en vis ligelig fordeling af magt og værdier, sætter pris på at være direkte og opnå konsensus omkring beslutninger.

Det skyldes ifølge Gillian Warner-Søderholm, at vi har mange værdier, historisk og politisk udvikling og samfundsinstitutioner til fælles. Hun nævner udviklingen af velfærdsstaten som et strategisk kompromis mellem kapitalisme og socialisme, holdningen til ligestilling mellem køn, organiseringsgraden i fagforeninger, arbejdsdelingen mellem stat og den nære familie.

Ikke desto mindre er der stadig forskelle – især på aspekter som magtdistance og opbygning af relationer. Og især undersøgelsernes fokusgruppeinterview sammenholdt med andre kvalitative data gør forskellene tydelige.

Samarbejder man som dansker med norske kolleger, skal man forvente en mere direkte kultur, hvor ærlighed sættes over bevarelsen af harmoni. Norge er et lavkontekst-land, hvor tingene forklares og begrundes – de er ikke indforståede. Norge ligger i front med værdier om ligestilling for kønnene.

Ledere, som samarbejder med Sverige, skal forvente en mere pragmatisk og faktuel tilgang til opgaverne og en klar grænse mellem privatliv og arbejdsliv. Svenskere er ikke vant til at bruge fritid sammen med kollegerne.

– Svenskerne er kollektivister inden for rammerne af en socialt bevidst individualisme. De lægger vægt på personlig succes og rettigheder, men støtter samtidig velfærdsstaten. En del af den svenske kultur omkring beslutninger handler om deltagelse, hvor konsensus bliver vurderet som mere vigtig end en top-down-ledelsesstil, siger Gillian Warner-Søderholm.

Finnerne er mere stille og konservative. Her hersker de uskrevne regler. De er punktlige, pålidelige og sætter pris på veldefinerede ansvarsområder og klare kommandolinjer. Men de networker mindre socialt og har færre kvindelige ledere.

Målrettede danske ledere

På samme måde er der særlige kendetegn for den danske måde at lede og kommunikere på, fortæller den norske lektor.

I Danmark har vi en mere individualistisk og autonom måde at gå til tingene på end i resten af Norden. Danskernes ledelsesstil er ofte farvet af vores trang til åbenhed og deltagelse, hvor medarbejderne ikke sætter pris på for meget supervision. Vi trækker hellere på kolleger og sidemanden end på detaljerede instruktioner oppefra.

En anden af Warner-Søderholms pointer omkring de små, men vigtige forskelle er, at danske ledere bliver betragtet af deres lederkolleger fra Norge, Sverige og Finland som de mest målrettede af alle.

– Og der er jo en styrke i at være målrettet og resultatorienteret. I får tingene gjort og tilmed hurtigere end mange af jeres nordiske kolleger. Men der kan også være en svaghed i det. I resten af Norden vil man nok mene, at I vil tilføre værdi til det kommunikative budskab, hvis I går lidt mere op i at bygge relationer og har lidt mere fokus på at opbygge konsensus. Får en mere kollektiv tilgang til det at tage beslutninger, så alle i organisation bliver hørt.

Så undersøgelserne viser altså, at der er styrker og svagheder ved hver dimension, pointerer Gillian Warner-Søderholm.

Danske ledere har “go for it”-attitude 

Danmark scorer på samme måde højest på ”Performanceorientering” i Norden. Frit oversat betyder det, at Danmark – måske lidt overraskende – ligger lidt mindre under for Jantelovens bud om ikke at skille sig positivt ud fra ruppen.

– Det kommer selvfølgelig helt sikkert an på, om man befinder sig i by eller på land, hvor man stadig kan få den traditionelle Jantelov at føle. Men Danmark har været et internationalt handelsfolk siden det 16. århundrede. I har et internationalt fokus i jeres erhvervsliv og en mere udpræget go-for-it-attitude end mange af jeres naboer, og det betyder, at I scorer højt på performance og assertion.

– Det hænger måske også sammen med, at Danmark ikke har de samme råstoffer som Norge. Heroppe har vi en oliebuffer, og det får os nok til at læne os lidt mere tilbage i forhold til det internationale marked. I skal arbejde for det hele tiden, og projektet viser, at I som folk i store træk er meget stolte af jeres bedrifter.

Lad os lære af hinanden

Warner-Søderholm mener, at danske ledere på flere måder kan lære af de nordiske brødre og søstre – og omvendt.

Selvom danskere er glade for at gå i folk med næsten bogstavelige træsko på, droppe de formelle stillingsbetegnelser og være på dus og fornavn, kan finnernes fornemmelse for status godt være en rollemodel – ikke mindst i forhandlingssituationer.

– Status har en langt større betydning i et mere hierarkisk samfund som det finske. Og at have et samfundshierarki giver klare retningslinjer for, hvem som tager beslutningerne. I Danmark og i resten af Skandinavien kan vi lære af finnerne at give status til ledere i forhandlinger, for det vil give en positiv effekt på magtbalancen i den.

Af svenskerne kan vi lære at bruge endnu mere smalltalk, en servicemindet venlighed og tage os tid til at bygge broer og relationer med andre samfund, anbefaler hun.

– Fra de norske kolleger kan danske ledere lære, at ærlighed og forståelse af de etiske værdier bag den kan bygge stærkere alliancer. Nogle gange er det okay at kalde en spade for en spade.

Gillian Warner-Søderholm er dog ikke blind for, at den norske ærlighed nogle gange kan blive fortolket som arrogance. Hvis en leder fra Norge lægger sine ideer frem på en åben, direkte måde, kan det fortolkes som en konfrontation af den anden part. En svensk leder vil måske sige: ”Jeg er bange for, at vi synes, at virksomheden bør overveje due diligence-procedurer”. Lederen fra Norge formulerer sig mere lige på og hårdt: ”I skal følge due diligence-procedurer”.

– At sige det, man tænker, og sige tingene, som de er, er en meget vigtig værdi i norsk erhvervsliv. Og kan blive det i et samarbejde, hvor vi kan bruge den kompetence i organisationen. Med en norsk leder får du ofte det, du ser, og du ser, det du får.

Danskere er Nordens amerikanere

Men også den anden vej rundt kan ledere i resten af Norden lade sig inspirere af den danske ledelsesstil – blandt andet i forhold til de aktuelle udfordringer med at facilitere innovation og kreative processer, påpeger Gillian Warner-Søderholm.

– Jeg tror, danske ledere har meget de kan lære os andre her. Undersøgelserne viser, at danske ledere er meget erfarne i internationalt samarbejde og i at træffe hurtige beslutninger. Nye ideer og innovation flyder hurtigt i et samfund som det danske, fordi I har mindre bureaukrati og hierarki.

Ganske vist – medgiver den norske lektor – har danske lederes målrettede og individualistiske lige på-facon sine ulemper. Det er nemmere at skabe opbakning og entusiasme, når lederen har øje for de menneskelige og relationelle aspekter. Men det er vigtigt at have fokus på resultater i et hårdt økonomisk klima, og her er danskerne Nordens klare vindere, fastslår Gillian Warner-Søderholm.

– Også her giver den lave magtdistance Danmark en fordel. Tingene bliver gjort effektivt, der er en opfattelse af, at tid er penge, og beslutninger bliver truffet i et langt højere tempo. Det er en stor styrke for Danmark i forhold til konkurrencen med andre lande, mener Warner-Søderholm.

Hun pointerer, at danskerne er ”assertive” i den oprindelige positive betydning af ordet: diplomatisk konkurrencedygtige. I andre nordiske lande er begrebet ikke nødvendigvis forbundet med noget positivt.

– I USA går folk på kursus for at lære det. Det er et positivt ord. Får man at vide, man er assertiv, siger man tak. Men hvis man for eksempel i Norge skal oversætte det, bliver det noget i retning af, at ”han fører sig frem” – ”hun er fremme i skoene”. Og det er ikke så velset.

Er det overhovedet muligt at ændre vores ledelseskultur ved at lære fra andre kulturer?

– Ja. Og det vigtigste er, når vi rekrutterer og udvikler ledere, at lede efter dem, som udviser engagement, nysgerrighed og empati over for andre. Så er du en stærkere leder på et internationalt plan. Men du er også en stærkere leder inden for din egen organisation, for det er vigtige kompetencer for at kunne motivere og for at kunne forhandle.

Læringspunkterne fra forskningsprojektet handler dermed ikke bare om, hvordan vi kan blive bedre til interkulturelt samarbejde, som krydser nationale grænser. En dansk leder, som ikke nødvendigvis samarbejder med nordiske eller andre lande, kan sagtens bruge dette grundlæggende mindset til at blive bedre til at forstå sine egne landsmænd, mener hun.

– Er du en dansk leder, som har et team af kolleger fra hele landet, skal du have engagement og nysgerrighed ind over for de regionale forskelle. Læg vægt på åben dialog, brainstorm for at finde løsninger og brug tid på det sociale – at lære hinanden at kende.

– Mange undersøgelser viser for eksempel, at folk i Syddanmark er lidt mere hierarkiske og konservative end i resten af landet. For ikke at tale om, at der er forskelle mellem generationer – unge mennesker i forhold til ældre ledere. Hvis vi i vores organisation kan rumme og diskutere vores kommunikation, så kan vi også forstå de forskelle.

God forberedelse hjælper – også indenlands

Gillian Warner-Søderholm advarer derfor imod at se stort på den interkulturelle forberedelse, selv om vi har at gøre med folk, som er tæt på.

– Hvis vi ser på forretningsfolk i de tre skandinaviske lande, så er de rigtig dygtige til at forberede sig inden internationale møder, hvor de skal rejse langt væk, også selv om det bare er til Tyskland eller Mellemøsten.

– Men finder mødet sted tættere på eller i hjemlandet, er både den geografiske, men også den psykologiske afstand meget kortere. Derfor glemmer ledere nogle gange at forberede sig inden forhandlinger, som foregår tættere på hjemmet, siger hun.

Så der er god grund for lederen til at finde det åbne sind og det interkulturelle kompas frem og være forberedt på de indfødtes skikke. Også selvom turen eller telefonsamtalen kun går til Esbjerg.

Noter

1. Det norske studie trækker på metode og data fra det meget større projekt GLOBE (“Global Leadership and Organisational Behaviour Effectiveness”), hvor 170 forskere fra 62 lande har samlet svar fra 17.300 ledere – herunder også kvalitative data.

Projektet nuancerer de kulturdimensioner, som den indflydelsesrige hollandske forsker Geert Hofstede lancerede omkring 1980.

GLOBEs dimensioner sammenligner lederadfærd på disse punkter: Performance-orientering, fremtidsorientering, kønsligestilling, assertion, in group-kollektivisme, magtdistance, social orientering, institutionel kollektivisme og usikkerhedsundvigelse.

Undersøgelsen – helt kort

Gillian Warner-Søderholm har til sin doktordisputats ved engelske Henley Business School spurgt 710 virksomhedsledere fra hele Norge og dybdeinterviewet 37 af dem. Hun har også sammenlignet nordmændene med data fra andre studier om ledere fra Sverige, Danmark, Finland, England og USA.

Norske ledere er mere direkte og fåmælte – og lægger vægt på ligestilling og at arbejde sammen i grupper og teams.

Svenske ledere er vant til at diskutere sig frem til en konsensusløsning og holder af smalltalk.

Danskerne er Nordens amerikanere: individualister, målbeviste og resultatorienterede og vil gerne have indflydelse på opgaveløsningen.

Finnerne er macho-landet med mest hierarki, mindst ligestilling og mindre vægt på sociale kompetencer.

 

OM GILLIAN WARNER-SØDERHOLM

Institutleder, underviser og forsker i interkulturel kommunikation og ledelse ved BI Handelshøyskolen i Norge. Fik i 2011 den europæiske EDAMBA-pris for fremragende artikel (distinguished paper) for sin formidling af sin doktorafhandling i Business Administration ved Henley Business School.

Gillian Warner-Søderholm er oprindeligt fra England, men flyttede til Norge i 1995, hvor hun blandt andet har undervist og rådgivet det norske parlament Stortinget og store erhvervsorganisationer. Hun har fire gange vundet prisen som “Årets underviser” og blev i 2012 nomineret som årets internationale leder af tænketanken Leadership Foundation.

Forældet ledelsesindustri spænder ben for god ledelse

Bragt i Ledelseidag.dk, september 2012

Drop forestillingen om, at personerne på toppen er almægtige, og at det kun er dem, som gør en forskel. Lederes rolle har ændret sig radikalt, men industrien omkring ledelse er ikke fulgt med, mener Barbara Kellerman, kontroversiel amerikansk ledelsesforsker og -revser.

Af journalist Birgitte Ramsø Thomsen

Barbara Kellerman er en modig dame. Og en højt estimeret – og kontrær – skikkelse i det amerikanske ledelsesforskningsmiljø. Som hun fortæller til Ledelse i Dag så plejer hun at joke med, at hendes nye bog “The End of Leadership” ikke er den type bog, som nogen ledelsesforsker ville finde på at skrive i begyndelsen af sin karriere.

I bogen tager hun sit eget felt – hele industrien omkring ledelse og uddannelse af ledere – under grundig behandling, vejer det og finder det – i det store og hele – alt for letkøbt. Om end til meget dyre lærepenge.

Barbara Kellerman sidder ellers selv solidt på grenen, som hun lystigt saver i. Hun har selv siden 80’erne skrevet og redigeret mere end et dusin bøger om ledelse. Har undervist på universitetsniveau i over 30 år. Hun har selv ledet eller været en del af forskellige ledelsescentre, – institutter og -sammenslutninger. Så hun kender udviklingen, forskningen og interessenterne i branchen ud og ind.

Men Barbare Kellerman tager bladet fra munden, fordi hun ikke føler sig tryg ved gabet mellem undervisning i ledelse og ledelse i praksis. Og hun får slet og ret kvalme over “the leadership industry”.

– Ledelsesindustrien er omkring 40 år gammel. I løbet af disse år har der været en enorm vækst – særligt i institutter, centre, kurser, forløb, workshops, konferencer, seminarer, eksperter, coaches og konsulenter, som hævder, at de kan lære mennesker at lede, fortæller Barbara Kellerman.

Mere end 50 milliarder dollars bruges årligt alene på lederudvikling og kurser i erhvervslivet i USA.

– Den utrættelige undervisning i ledelse har ikke bragt os tættere på ledelsesnirvana, end vi har været før. Vi ved faktisk ikke ret meget mere om, hvordan vi fremelsker gode ledere – eller hvordan vi stopper eller spænder ben for dårlige ledere, end vi gjorde for hundrede år – eller 1000 år – siden, fremhæver Barbara Kellerman.

Ledernes tilbagetog
Det at blive “leder” er blevet et mantra. Den direkte vej til penge og magt, indflydelse og forandring.

Men der findes samtidig andre parallelle udviklinger, som skaber et paradoks i Kellermans øjne: Ledere af alle slags har været på tilbagetog i samme periode.

– I de seneste årtier er der sket et fald i den tillid, vi har til ledere af alle slags – også regeringsledere, religiøse ledere, militære ledere. Den kontekst, som ledere bliver uddannet inden for, har ændret sig dramatisk. Den kulturelle og teknologiske evolution har betydet, at der er objektive, kontekstuelle faktorer, som gør det ekstremt svært for ledere at lede, peger hun på.

Ændringerne er mange: Nye familiemønstre, medier og kommunikationsteknologi udfordrer ledernes magt.

Den autoritet, beundring og tillid, som ledere af alle slags nød før i tiden, er en saga blot, i en nutid, hvor adgang til al slags information om de magtfulde er blevet demokratiseret, hvor ledere til stadighed evalueres, og hvor dårlige ledere er langt mere udsatte for kritik end før.

Magten er skiftet og faldet i hænderne på tilhængerne – “the followers” – som er langt mindre autoritetstro end nogensinde.

– Jeg forudsiger, at den øgede aktionæraktivisme, vi har været vidne til i de senere år, kun er toppen af isbjerget. I USA har vi topdirektører som i stigende grad tvinges til at dele magten med en lead director (en person, som leder bestyrelsesarbejdet, red.), et andet bestyrelsesmedlem eller andre topledere i virksomheden. Så ledere i den private sektor vil i stigende grad få deres magt beskåret i de kommende år – det får de allerede. De er langt mere sårbare. Præcis som offentlige ledere og politisk valgte ledere.

Ledelsesbranchen er ledercentrisk
De besværligere vilkår for ledere kunne jo i sig selv være en god grund til at tage på et lederkursus, kunne man indvende. Men her svigter store dele af ledelsesindustrien, som tilsyneladende ikke har opdaget lederens fald fra magtens tinder og tilhængernes empowerment.

Branchens “ledercentrisme” er et forældet udgangspunkt og trænger til en grundig overhaling, mener Barbara Kellerman.

For selv om ledelsesforskningen tilsyneladende har indoptaget noget af paradigmeskiftet, og ledelsesbøger nu ikke handler om kommandoveje og kontrol, men om samarbejde og medledelse, så har lederen aldrig forladt rampelyset midt på scenen.

Fra 70’erne begyndte vi at hylde den fremragende lederhelt, som jo adskiller sig fra den kedelige, bureaukratiske “manager”. Lederen ses som en innovator, som original. Nu, i 2012, rådes lederne oven i købet til at være – rare. Ydmyge og autentiske “servant leaders” er de nye buzzwords. Men lederne er stadig i centrum, og der er slet ikke opmærksomhed nok på dem, der bliver ledet, og den kontekst, der ledes i.

– Som helhed betragtet er industrien immun over for historien, over for det faktum, at anslagene mod magten og autoriteten, som kendetegnede 60’erne og 70’erne, har haft en vedvarende såvel som smitsom effekt, der truer lederskabets kadrer, ikke kun i USA – men nærmest overalt, siger Barbara Kellerman.

– Du kan ikke forstå ledelse ved at kigge udelukkende på lederen. Jeg taler altid om en trekant, der kan forklare, hvad der sker: lederen, tilhængerne (de almindelige medarbejdere) og den kontekst, som leder og tilhænger befinder sig i. Hele ledelsesindustrien baserer sig på en antagelse om, at ledere har større betydning end enhver anden i gruppen eller organisationen. Mit argument er, at i det 21. århundrede går den fiksering på lederen simpelthen imod fakta. Sådan ser verden ikke ud mere, heller ikke for ledere i erhvervslivet, siger hun.

Man kan altså ikke forstå Tyskland udelukkende ved at kigge på kansler Angela Merkels person. Man kan heller ikke forstå en virksomhed udelukkende ved at fokusere på toplederen, slår Kellerman fast.

– Er Angela Merkel vigtig? Absolut, men hun er bundet på hænder og fødder af tyske vælgere. Og det samme gælder i en erhvervsmæssig kontekst. Du vil aldrig få en forståelse af, hvad der foregår ved at fokusere, fiksere og være besat af personen på toppen.

– At kigge på historien eller på nutiden udelukkende gennem lederens optik, er simpelthen fejlagtigt. Det er et mysterium, hvorfor ledelsesindustrien stadig er så ledercentrisk, så fikseret på personen på toppen, når det er så åbenlyst, at mennesker på ethvert niveau gør en forskel, for teknologi, for forandring og for kulturelle ændringer.

– Jeg hævder ikke, at CEOs er ubetydelige. Men de er mindre vigtige, end vi tror. Men vi i ledelsesindustrien har en tendens til igen og igen at tilskrive lederne al ære: at antage, at lederen er der, hvor det sker.

Barbara Kellerman citerer i sin bog blandt andet forskningsresultater, der viser, at ændringer i ledelsen kun kan forklare cirka 10 procent af de gennemsnitlige udsving i overskud.

Uddannelse af followers er overset potentiale
Der er dermed vigtige elementer, som konsekvent bliver overset i den samtale, som store dele af ledelsesindustrien fører med sine kunder:

– Et af mine yndlingsemner er “followership” – tilhængerne. Hvorfor er vi så fikserede på lederskab, når det er tilhængerne, de almindelige mennesker, som skaber forandring? spørger Barbara Kellerman.

Vi bør derfor overveje om ikke også tilhængerne – eller medarbejderne – skal uddannes, foreslår hun.

Hvordan kan vi gøre det?

– Det at uddanne mennesker til at tænke over deres følgeskab lige så vel som ledelse, inddrager flere mennesker i samtalen, kommunikerer til lokalsamfundets medlemmer, om de er medarbejdere, borgere eller almindelige vælgere, at de har et ansvar over for helheden. Det er let at pege fingre ad lederne. Men vi skal forstå tilhængerens rolle og forstå, at de også skal informeres, instrueres i hvordan de deltager i debatten, hvordan de skal støtte gode ledere og nægte at støtte dårlige ledere. For mig er alt det en del af ledelsesuddannelse i det 21. århundrede.

Ledelse kan ikke læres på en weekend 
Det meste ledelseslitteratur og -kurser baserer sig på nogle få simple antagelser, som Barbara Kellerman i sin bog gerne vil sætte spørgsmålstegn ved. Blandt andet at ledelse er en kompetence, som alle og enhver kan tilegne sig og bør stræbe efter [1].

Der er ingen bevis for, at de antagelser holder stik, påpeger Kellerman. Men de og en fiksering på ledernes betydning er gået hen og blevet en modedille over alt i det amerikanske samfund – alt skal handle om “leadership” og at uddanne “future leaders”.

Pludselig handler alle Harvard Universitys fakulteters mission statementom at “uddanne ledere” og ikke om at skabe viden eller gode medarbejdere. Og den dille gennemsyrer hele det amerikanske uddannelsessystem. Helt ned til 15-års-alderen skal der uddannes kommende ledere – også på korte forberedende kurser til universitetet og summer camps. Leadership rules, konstatererer Barbara Kellerman.
Men det er en lederkult, som er ude af trit med virkeligheden Ved at insistere på den slags ledercentrisme siger man dels implicit, at andre end ledere ikke betyder det store.

Og på flere måder sammenblander de mange forskellige lederuddannelser to helt forskellige former for læring. Lederuddannelser, der handler om, hvordan man leder som en praksis eller et sæt værktøjer – og studier af ledelse som et akademisk fag, med teoridannelser og forskning.

Den forskel fortoner sig ofte belejligt i tågen, for ledelsindustriens konsulenter er afhængige af at sole sig i glansen fra den respektable akademiske verden.

Hvad er det, der er galt med den del af ledelsesindustrien, som lærer folk at lede? 

“Min største anke mod ledelsesindustrien er, at der er meget lidt objektiv evidens for, at branchen faktisk uddanner folk til det, som den hævder at gøre, nemlig at lede. Ledelse i det 21. århundrede er meget forskellig fra, hvad det var for 20-40 år siden. Ledelsesindustrien bliver nødt til at forholde sig til nogle af disse forskelle, hvis den skal være mere effektiv i fremtiden, end den har været hidtil. Og jeg vil argumentere for, at der burde ske store ændringer i lederuddannelsesindustrien. Lad os gøre lederuddannelsen længere, dybere og mere indholdsrig, end den generelt er nu.”

Helt overordnet angriber Barbara Kellerman også one-size-
fits-all
-tankegangen i både ledelseslitteratur og -branche.

– De fortæller alle typer ledere i alle situationer, hvem de skal være, og hvordan de skal lede. De gør det kort – antager, at ledelse kan læres på den tid, det tager at læse et kompendie. De gør det simpelt – antager, at ledelse kan læres ved at mestre det forhåndenværende materiale. Med andre ord: Der er et rungende fravær af fokus på tilhængere – og kontekst nævnes knap nok.

Særligt i erhvervslivet bliver ledere uddannet, for at et konkret firma eller en afdeling skal få gavn af det.

– Det er ikke uddannelse i et mere alment perspektiv, så der er faktisk ikke noget bevis for, at denne type uddannelse giver os den slags tværsektorielle, tværnationale, tværdisciplinære, tvær-hvad som helst-ledere, vi har brug for i det 21. århundrede, siger Barbara Kellerman.

Tavshed om dårlig ledelse
Et andet af Barbara Kellermans yndlingsemner i den forbindelse er dårlige ledere, som hun blandt andet skrev en bog om i 2004.

“Jeg vil påstå, at tre ud af mine fire seneste bøger går imod strømmen. I den betydning, at de indtager en holdning/position, som går på tværs af, hvad 99,9 procent af mine kolleger i ledelsesindustrien mener. De er nærmest udelukkende fokuseret på at udvikle gode ledere. Jeg stiller spørgsmålet: Hvorfor taler vi overhovedet ikke om dårlige ledere? Hvorfor lærer vi ikke folk at stoppe dårlig ledelse? Dårlig ledelse interesserer mig mindst lige så meget som god ledelse.

Og det er bestemt ikke, fordi interessen for dårlig ledelse mangler andre steder i samfundet, påpeger hun: Medier og blogs flyder over med forargede beretninger om netop betydningen af dårlige ledere.

Hvad forhindrer ledelsesindustrien og den akademiske ledelsesforskning i at tackle emnet “dårlige ledere?” Handler det om penge? 

– Meget af ledelsesindustrien er som enhver anden branche drevet af penge. Pengene kan tjenes på at “udvikle gode ledere”. Der er ikke rigtig nogen penge i at stoppe dårlige ledere. Jeg tror meget af væksten i ledelsesindustrien er sket som følge af de markedskræfter, som er drevet af den private sektor og af de business schools, som understøtter dem.

Der er meget lidt incitament til at forske i dårlig ledelse, og der er betydeligt incitament i at hævde, at man er i stand til at udvikle gode ledere.

– Hvis du har undervist i ledelse i mange år, og det ser ud til – fra en subjektiv, ikke objektiv betragtning – at gå dine studerende godt – så er du ikke særlig motiveret til at lave nogen ændringer.

Det gælder også for de personer i ledelsesindustrien, som bliver meget godt eller endog ekstremt godt betalt for det arbejde, de udfører. Incitamentet til at lave noget om er relativt lille, medmindre folk begynder at være mere kritiske og knap så hurtige til at købe de produkter, vi generelt sælger.

Er business schools så en del af problemet? 

– Ja. Business schools har spillet en stor rolle i at udvikle ledelsesindustrien. Og de har et ansvar. Jeg kan give ét eksempel: Siden Enron-skandalen i USA er der udviklet hundreder, hvis ikke tusinder, af kurser i etik, virksomhedsetik og forretningsetik over hele landet og også i andre lande.

– Den finansielle krise fandt sted seks til ni år senere, og der er nærmest ingen objektiv dokumentation for, at alle vore kurser i forretningsetik har efterladt noget varigt indtryk. Hvis man udbyder et etikfag, bør man begynde at måle på, hvordan – særligt over tid – disse kurser har en effekt på dem, som bliver undervist. Medmindre du har noget dokumentation for, at de gør en forskel, hvorfor så overhovedet have besværet med et etikfag, spørger Barbara Kellerman.

Hvad vil du sige til de ledere, som gerne vil uddanne sig i ledelse? Hvordan kan de vælge det rigtige? 

– Lad os sige, at jeg gerne vil tage et kursus i, hvordan man bliver en god leder. Hvis min interesse er ledelse i et bestemt land, branche eller i en bestemt virksomhed, kan det være helt fint at blive uddannet inden for den virksomhed, eller for eksempel på en business school eller et lederkursus. Men selv her er der nu en million uddannelser, som alle hævder, at de lærer folk at lede. Så jeg vil simpelthen råde enhver, der er potentiel kunde til et ledelseskursus til at kigge meget grundigt på, hvad der tilbydes, og granske, hvilken målestok udbyderne objektivt hævder at have haft succes på.

– Spørg ind til deres dokumentation for, at de over tid faktisk har succes med det, de hævder, de kan. Det adskiller sig ikke fra at købe ethvert andet produkt. Du skal være meget, meget nøjeregnende.

Noter
1. Barbara Kellerman sætter spørgsmålstegn ved følgende grundlæggende antagelser i ledelsesindustrien:

 • Ledelse er en form for tillært kompetence, som alle, hvor som helst, bør stræbe efter at tilegne sig.
 • Ledelse kan læres af alle typer mennesker, fra alle slags erfaringsbaggrunde og med forskellige ekspertiser.
 • Ledelse kan læres af store grupper af mennesker samtidig – uanset individuelle forskelle.
 • Ledelse kan læres hurtigt og nemt – på måneder, uger eller ned til en weekend.
 • Tilhængerne (followers) har mindre betydning og værdi end lederne.
 • Konteksten, der ledes i, er af underordnet betydning.
 • Lederne er bestemmende for resultaterne.

Kilde: The End of Leadership, Harper Business, 2012

 

Barbara Kellerman er ledelsesforsker, ph.d. fra Yale og pt. James MacGregor Burns Lecturer i Public Leadership ved Harvard Universitys John F. Kennedy School of Government. Hun har haft forsker- og akademiske lederstillinger ved universiteterne Harvard, Fordham, Tufts, Fairleigh Dickinson, George Washington, Maryland og Uppsala.Hun har været med til at stifte International Leadership Association (ILA), og har skrevet og redigeret mange bøger om ledelse, senest “The End of Leadership” (2012). Hun er en meget brugt rådgiver, foredragsholder og ekspert i medierne og skriver blandt andet i New York Times, Washington Post og Harvard Business Review.

Hun er blandt Forbes.com’s “Top 50 Business Thinkers” (2009) og iLeadership Excellence‘s top 15 af de 100 “best minds on leadership” (2008-09).